Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube

Onderwijs

Methodiek

Prisma vzw heeft verschillende methodieken uitgewerkt voor  verschillende doelgroepen. Er wordt met elke leerling bekeken hoe wij als Prisma hen het best kunnen helpen. Hierbij kan Prisma bogen op een jarenlange ervaring, zowel wat naschoolse begeleiding als wat privéonderwijs betreft.

Lager Onderwijs

Voor de leerlingen van het basisonderwijs hebben we 2 pakketten ontwikkeld volgens hun behoeften: studiebegeleiding en vakgerichte lessen.

Studiebegeleiding

Tijdens het schooljaar organiseert Prisma studiebegeleiding voor het lager onderwijs. De lessen gaan door op dinsdag- en donderdagavond en duren telkens twee uur.  In elke klas zitten maximaal 6 leerlingen. Dit is een bewuste keuze om efficiënt vooruitgang te kunnen boeken. Onze leerkrachten bereiden thuis de lessen grondig voor en verwachten hetzelfde van de leerlingen. Zo kan tijdens de studiebegeleiding kort op de bal worden gespeeld.

In het eerste deel van de begeleiding worden de huiswerken afgewerkt.  Nadat de huistaken zijn beëindigd, wordt er grondig gewerkt aan de pijnpunten van elk kind (remediëring). Aangezien dit gebeurt voor elk kind apart kunnen we spreken van een individueel traject dat elk kind krijgt. Om de pijnpunten te vinden werken we met een communicatieboekje dat elke leerling krijgt. Dit dient om de dialoog tussen de begeleider bij Prisma en de schoolleerkracht te bevorderen. Op die manier kunnen onze begeleiders lessen  grondig voorbereiden.

lesverloop en evaluatie

Wat moet u zich nu voorstellen bij een lesavond in ons onderwijscentrum? Het eerste uur spitst zich toe op huistaakbegeleiding. Na een korte pauze ligt de klemtoon tijdens het tweede lesuur op het oefenen van individuele vaardigheden. Spelling, rekenen, … de concrete invulling hangt af van de behoeften van de leerling in kwestie. Het individuele studiebegeleidingstraject komt uiteraard tot stand in nauw overleg met de leerling zelf, de ouders en de leerkrachten uit het reguliere dagonderwijs.

Bij Prisma leggen vrijwilligers, stagiaires en professionele leerkrachten voor zichzelf de lat bijzonder hoog. Onze begeleiders volgen de vooruitgang van de leerlingen nauwgezet op en maken een wekelijkse analyse van de sterke en minder sterke punten. Het team van begeleiders komt maandelijks meerdere keren samen, plant en evalueert de communicatie met de scholen en stelt individuele trajecten bij.

Vaklessen

Kinderen die uitsluitend moeite hebben met een vak kunnen hier terecht voor een intensieve vakgerichte begeleiding. De leerlingen hebben de keuze uit Nederlands en/of rekenen. De vaklessen nemen 1 x per week plaats op een woensdagnamiddag en duurt 2 uur. Drie keer per jaar word er een niveautest afgelegd om de vorderingen van de leerlingen te monitoren en daarop in te spelen.

Secundair Onderwijs

Vaklessen

Voor het secundair onderwijs werken we met vakgerichte klassen. Leerlingen van het eerste en het tweede middelbaar kunnen bij ons lessen Nederlands, Frans en Wiskunde volgen. Afhankelijk van de behoeften kan een leerling zich voor meerdere vakken – bijvoorbeeld zowel Nederlands als Wiskunde – inschrijven.

De lessen gaan in principe door tijdens de weekends. Het is de bedoeling om regelmaat te creëren en vele nuttige oefeningen te doen, want oefening baart kunst! Net zoals dat bij de studiebegeleiding voor het lager onderwijs het geval is, houden we vakgerichte klassen ook doelbewust klein (max. 5 leerlingen per klas). Zo kunnen we de doeltreffendheid van de lessen verhogen, met grotere slaagkansen tot gevolg.

Privelessen

Op uitdrukkelijke vraag van de ouders of leerlingen hebben we ook een aanbod van privélessen. Hierbij kan het zowel gaan om een tijdelijk als om een permanent gebruik van deze dienst.

Tijdens de privélessen wordt niet enkel leerstof gegeven maar wordt er ook gewerkt aan het zelfvertrouwen en motivatie van het kind. Dit is één van de basisprincipes van Prisma.